Årsplan for 1. klasse

Språk

Gjennom språket uttrykker vi det vi tenker, gir uttrykk for følelser og kommuniserer.  Å legge grunnlaget for leseglede oppnåes ved at pedagogene er gode språklige forbilder. Dessuten vet vi at bevegelse og språk henger nøye sammen. Tanke og tale er tett forbundet.

Sang, ringleker, eventyr og samtaler gjør vi hver dag. Gjennom den frie leken øves språket i samhandling og kommunikasjon. Barna fremfører skuespill som de selv lager på grunnlag av sin frie lek. Det er også skuespill 2 ganger i året som er forberedt og øvet.  

Kropp og bevegelse

Opplevelser gjennom sansning gir barna et rikt grunnlag for utvikling av tankevirksomhet. Mot, selvfølelse og realitetsfølelse blir også øvet gjennom fysisk mestring. En fast turdag i uken har vi i skogen, med klatring i trær, balansering på stokker, bæring og bygging. Aking og ski om vinteren. Daglig er barna mye ute på skolens område der de kan hoppe tau, huske, løpe og på andre måter bli kjent med sin kropp i forhold til verden.

Eurytmi

Eurytmi er et bevegelsesfag som står både språket og musikken nær. I den ukentlige timen, med egen eurytmilærer og pianist, får barna møte utfordringer m.h.t. både eurytmiske bevegelser, rom og retning, balanse, hinking, hopping og andre fotbevegelser. Elevene lever seg inn i ulike mennesker og dyrs bevegelser og gir uttrykk for naturforløp som fallende høstblader, rennende vann, stormende vind o.s.v. I det eurytmiske arbeidet lærer elevene å kjenne motsetninger som høyt/lavt, tung/lett, stort/lite, hurtig/langsomt. Det blir også pleiet omgang med musikalske rytmer og rimord i tiknytning til musikkstykker, regler og barnerim.
Fantasi og bevegelsesglede er nøkkelord i eurytmiundervisningen i 1. klasse, og musikkeventyret danner rammen rundt våre felles oppgaver. Ved slutten av året munner arbeidet gjerne ut i en liten fremførelse for klassens foreldre.

Jordbruk

Bli kjent med skolehagen på Øverland gård, skape forventning til, undring over og glede i jordbruk i skolehagen – både planter og dyr.
Plante et juletre i skogen. Bruke det som finnes uten reflektering. 
Arbeidsredskap: Bøtter, spader, plantehullbor. Klær etter vær, gummistøvler.

Fantasi og kreativitet

Barn har skapende krefter i seg. Det betyr etter vår mening at de har muligheten til å forvandle egne erfaringer og opplevelser gjennom lekende kreativitet. God tid gir barna mulighet til konsentrasjon. Gjennom dette bygges intellektuell vekst. Vi stimulerer barnets skapende krefter ved å verdsette og hjelpe frem den frie leken først og fremst. Vi bruker bare naturmaterialer i leken. Barna får også utrykke seg i tegning og maling, og de får forme i bivoks hver dag.

Etiske og moralske verdier

For at barna skal forstå og ønske det gode, vakre og sanne, må de voksne være gode forbilder. Både barn og voksne trenger sjelelig / åndelig orientering for å utforme verdibegrep.Våre tradisjoner og årstidsfeiringer har ritualer hvor kvaliteter som takknemmelighet, aksept for alt som er annerledes, tilgivelse og overbærenhet er svært tydelig. Disse kvalitetene inngår også i det daglige arbeid med barna i det sosiale liv m. h. t. hvordan vi løser konflikter mellom dem.

Hver dag får barna fortalt et eventyr. Gjennom innholdet i disse får barna beundre egenskaper som mot, empati og hjelpsomhet og tålmodighet.

Barna hjelper hverandre og hjelper til med matlaging, dekke bord, vask og hagearbeid.

Sosiale ferdigheter

Å omgås hverandre må læres. Til dette trengs regler, avtaler og tillitt. Alt gjøres gjennom handlinger, ikke via lange forklaringer. Vi har et fellesskap med klar struktur, regler og rytmer som hjelper barnet til å se seg selv i forhold til de andre.

Sansing og iakttagelse

Sanseapparatet utvikles i tillitt til egen iakttakelsesevne. Barna trenger pålitelige og ekte sanseinntrykk. Barn lærer å forstå gjennom enkle iakttakbare sammenhenger. Forutsetningen for utvikling er trygghet. Fotfeste i egen iakttagelse og erfaring er grunnleggende for å forstå seg selv og sine omgivelser.  Vi bruker variasjoner over naturmaterialer, form, farge, lyd, tone og språk.

Motivasjon og konsentrasjon

Hvordan skal 7-åringen bli istand til å ta imot lærdom av læreren med interesse og arbeidslyst? Ved å ikke forsere den intellektuelle utviklingen, men være i takt med 6-åringen og dennes behov for indre ro og tid, rytme gjennom dagen mellom utadrettet og innadrettet virksomhet. Trygghet på egen kropp og sanseopplevelser. Dette og tydelige arbeidsprosesser der barna kjenner at de gjør ordentlig arbeid og er til nytte, hjelper barna til både motivasjon og konsentrasjon.

Det er tradisjon for at foreldrene syr et pennal til sine barn før de begynner i 2. klasse.