Skolens Ordensreglement, fastsatt av Styret 2. desember 2018.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter opplæringsloven § 9 A-4.
Les mer om Forebygging og tiltak mot mobbing, vold og krenkelser - barnetrinn og ungdomstrinn.