Årsplan for 2. klasse

Hovedfag

Hver dag innledes med en lang time som kalles hovedfagstime.

Den har en fast oppbygging som blir innledet med et morgenvers og en rytmisk del, med sanger og leker.  En god arbeidsstund følger så. Her lager elevene sine arbeidsbøker med det stoffet som behandles i perioden. Hovedfagstimen avsluttes med fortellinger og eventyr. Fortellerstoffet i 2. klasse er eventyr, disse gjenfortelles og arbeides med kunstnerisk (tegning, modellering, dramatisering)med de nester dagene.

Ute i gangen er det morgensang hver morgen med alle klassene som bor i småklassebygget. (2.-5.) For 2. klassingene er det turdag hver mandag. Det er mye å lære om verden og seg selv ute i naturen der en får brukt egne krefter. Hovedfagsperiodene i 2. klasse er i norsk, regning og formtegning vekselvis,  og periodene varer i ca fire uker.

Sosialt samspill

Et hovedmål for arbeidet dette skoleåret skal være å skape et klassefellesskap og godt læringsmiljø. Hver enkelt elev skal finne sin plass, bli sett og hørt og oppleve trygghet. Samtidig skal de lære å vente på tur, ta hensyn til de andre elevene i klassen og kunne delta i lek og sosialt samvær med sine medelever. De skal øve seg på å rekke opp hånden for å meddele seg til læreren og de andre elevene.

Formtegning

Formtegning er et fag som er spesielt for steinerskolen. En rett og en krumm linje er det første elevene tegner i boken sin. Disse er grunnlag for alle former vi etter hvert skal oppleve; tall, bokstaver, geometriske former og tegninger. Formtegningen videreføres med rette og krumme/ buete linjer i ulike kombinasjoner, og mange former skapes: sirkel, kors, kryss, trekant, firkant og ulike stjerneformer. Formene øves på forskjellige måter, de tegnes i lufta, vi former dem med kroppen, beveger oss i dem i eurytmien, tegner dem i sand, snø, på tavler, på papir og i bøker. Elevene formsans og forståelse oppøves gjennom faget.

Norsk

De store bokstavene innføres en og en ut fra fortellinger og tegninger. Det blir lagt vekt på lydenes forskjellige kvaliteter, for så å skape en sammenheng mellom lyden og bildet (bokstaven). Mange av bokstavene har også vers knyttet til seg. Vokalene har en annen kvalitet enn konsonantene og blir presentert i den siste bokstavperioden. Bokstavene vil i hovedsak være presentert på denne måten innen jul. Deretter vil det bli mulig å begynne å stave ord og lytte ut lyder i dem. Vi former bokstavene først, deretter øver vi mye på skrivingen. Kortere ord og setninger kan elevene skrive ved årets slutt. Barna leser etter hvert det de selv har skrevet (og det læreren skriver på tavlen).

Regning

Regning/ matte foregår i hovedfagsperioder og i ukentlige fagtimer: Vi går ut fra helheten, tallet en, og begynner med tallenes kvalitet og romertallene. Romertallene ligner barnas fingre, og telling/ regning blir lett forståelig for barna. De arabiske tallene innføres deretter. Tallene og formene blir tegnet i arbeidsbøkene, samtidig arbeides det med konkreter (f.eks. kastanjer), innen de fire regningsarter. Tall- og tabellrekker øves rytmisk, og blir etterhvert til gangetabeller. Elevene kan etterhvert sette opp enkle regnestykker, men fremdeles på grunnlag av det helt konkrete.

Eurytmi

Det undervises i eurytmi en time i uken. Elevene skal lære å danne og holde en ring. Ut fra sine plasser på sirkelen, skal de gjennom ulike bevegelser kunne forme både rette og krumme linjer i rommet. De skal også kunne mestre dette i en inndeling av enere og toere. Øvelsesmomenter for å bevisstgjøre høyre og venstre får en sentral plass dette året.

Rytmisk/musikalske motiv ledsager elevene i arbeidet med klapping, hopping og litt krysskoordinering.

I tillegg til dette skal elevene få erfaring i eurytmisk bevegelseskunst som gir uttrykk for lydbevegelser, stemninger, kontraster og følelser tilknyttet innholdet i eventyr og naturskildringer.

Maling

Undervisningen i maling skal primært gå ut på å skape ulike fargestemninger. I ro og mak skal elevene øve seg på å dekke hele arket med gult, med blått og med rødt. På den måten skal de få en opplevelse av fargens kvalitet. Siden skal fargene møtes på arket. To av gangen. De skal oppleve primærfargene satt opp mot hverandre og hvilke farger som oppstår når de blandes.

Håndarbeid

I håndarbeidstimene i 2. klasse lærer de å strikke. Først skal strikkepinnene lages. De er i tre og må pusses til de blir aldeles glatte slik at garnet kan gli lett. Fadderne i 8. klasse har en stor rolle når det kommer til innlæringen av strikking. De kommer i klassen flere ganger for å lære hvert sitt fadderbarn å strikke. Den første oppgaven blir små hvite lam med bjelle i rød sløyfe rundt halsen. Årets store oppgave er en god pose til fløytene.

Jordbruk

Vi er så heldige å ha en fantastisk skolehage på Øverland gård. Å skape forventning til, undring og glede over naturens alle undere er det god anledning til i skolehagen.

2.klasse får være med å plante noen enkle, store knoller og frø. De får også høre fortellinger om planter og dyr.