Årsplan for 3. klasse

Det er lett for barn på dette alderstrinnet å kjenne seg igjen i dyrenes ulike karaktertrekk. På den andre siden har vi mennesker noen sider som er mer rettet mot det ideelle, det rettskafne og det å hjelpe de som ikke har det godt. I 3. klasse får elevene høre fortellinger som treffer dem i disse to retningene. Gjennom arbeid med disse spennende fortellingene lærer de jo også samtidig både norsk, religion, samfunns- og naturfag.

Fortellerstoff

Fortellerstoffet kommer i hovedfagstimen. (Det står om hovedfagstimen under 2. klasse) I 3. klasse får barna høre dyrefabler, naturfortellinger, sagn og helgenlegender. Det er lett for barn på dette alderstrinnet å kjenne seg igjen i dyrenes ulike karaktertrekk. Det er også en måte der de får høre om naturens og elementenes "hemmeligheter", eller lovmessigheter. Når man kan kjenne igjen sine dyrelike sider på den ene siden, så kommer helgenfortellingene på den andre. De forteller om en annen side ved mennesket som strekker seg mot idealene. Godhet, heltemot og offervilje er slike høyverdige idealer som er lett for en åtte-åring å kjenne i seg. Læreren kan lage små fortellinger selv, eller bruke litteratur som "Sølvfaks" av Gabriel Scott, "Nils Holgerson" av Selma Lagerlöf. De vil få høre om Frans av Assisi, Christofferus eller om "lille Bie Solstråle" (Jacob Streit) og mye annet, og hele tiden lærer de norsk.

Norsk

får elevene i hovedfagsperioder og fagtimer gjennom året. De skriver først med store bokstaver, men dette året blir de små også gradvis innført. Å forme bokstavene bruker vi tid på. Vi pleier håndskriften. Det å lese kommer som en naturlig forlengelse av det å skrive. Det er de tekstene som elevene eller læreren har skrevet som er det første lesestoffet. Siden blir det lesing i bøker. Elevene får skrive egne tekster, det er ok å skrive feil, skrivegleden skal blomstre. Det muntlige språket øver vi i vers og dikt, sanger og leker. Ord-spill og dramatisering i klasserommet. Kanskje kan det også bli et lite skuespill som kan vises for de andre på skolen og foreldre.

Matematikk/ regning

Lange hovedfagsperioder med regning gir mulighet for å gi mange innfallsvinkler til stoffet. Det å arbeide med rytmiske telleøvelser gir barna en helt fysisk tilnærming til tallforståelse.  Å bruke konkreter (f.eks kastanjer, bønner) å regne med er også en måte som gjør at barna får bruke flere sanser når de lærer. De vil også på dette klassetrinnet lære å skrive opp og regne ut stykker på den måten. Det er mange måter å arbeidde med gangetabellen også, både med kroppen og med hodet. De fire regningsartene har helt forskjellig karakter, men et mål er at barna skal føle seg trygge med regningen, og ha glede ved den. Arbeid med begreper som fordoble, halvere, partall/ oddetall er også et tema dette året. Og så er det innføring av 10-tallssystemet og øving på klokken.

Formtegning

Formtegningen støtter opp under alle fag, og vil gi elevene form-følelse/bevissthet/beherskelse. Enkle formøvelser som først øves gjennom bevegelse på ulike måter, trener opp finmotorikk og forståelse. Å la elevene speile former er et tema i faget dette året. (se mer på 2. klasse)

Håndarbeid

Å ha håndlag med ting sier vi. Å øve på alt hva hendene kan bli i stand til, ser vi som svært viktig for all utvikling. Håndarbeid er en langsom prosess som blant mye annet også gir elevene mulighet til å bli glad i det de lager. I tredje klasse arbeider barna med broderi og søm. Mesterstykket dette året er en egen håndarbeidspose. De syr og broderer på den med Ulltråd i vakre farger. De lærer både attersting og kjedesting. 

Eurytmi

Det undervises i eurytmi en time i uken. Det undervises i krysskoordinasjon og annen grunnleggende koordinering av hender og føtter til rytmisk/musikalske motiv. Elevene skal kunne bevege seg gruppevis i ulike formkombinasjoner og gjerne i sammenheng med lydbevegelser til små vers. Det stilles høyere krav til både rytme, presisjon og sosialt samspill i klassen. Klassen vil arbeide med utvalgte fabler og/eller legender, som er årets hovedtema, og de eurytmiske vokal- og konsonantbevegelsene flettes på en harmonisk måte inn i denne helheten. Klassen fremfører gjerne et eurytmispill som er knyttet til en av årstidene eller til temaet fabler/legender dette året.

Maling

Arbeidet fra 2. klasse føres videre med fargeklanger, særlig mellom komplementære farger og uttrykk av kvaliteter gjennom fargen ved bruk av enkle former. Det kan gjerne være inspirert av fortellestoffet gjennom ulike fargeklanger og ikke nødvendigvis figurativt. Elevene blir mer involvert i forberedelser før og opprydding etter maletimen og på den måten øver de også gode arbeidsvaner.

Jordbruk

Denne undervisningen foregår på Øverland gård. Her lærer elevene å jobbe med praktiske oppgaver og redskaper. De lærer noe om stell av planter, så og plante blomster. De er med på å stelle hagen med å luke, rydde, grave og plante blomsterløk. Skolen har birøkterdrakter til barn så nå er de også medog ser på biene, og får kjennskap til samspillet mellom biene og mennesket.

At barna skal bruke sansene og oppleve glede i og respekt for arbeidet med jorden, er det overordnede mål.