Årsplan for 4. klasse

Dette året beveger barna seg i sin utvikling som over en liten terskel. De ser på læreren sin med et annet blikk. Finnes det lover i verden som er større enn lærerens? To hovedtema møter elevene på dette alderstrinnet, Det rike billedlige mangfoldet i Det gamle testamentet, og fortelling om primæryrkene.

Hovedfag

De gamle yrkene som jordbruk og dyrehold, fiske, bergverk, handel forteller om hvordan mennesket har skapt sine levekår på jorden.  Alt stoffet blir formidlet gjennom spennende fortellinger, og læreren bruker gjerne norsk skjønnlitteratur for å finne disse. Gabriel Scott, Knut Hamsun, Johan Bojer m.fl. er noen aktuelle forfattere.

Det andre store fortellerstoffet som kommer dette året er Skapelsesberetningen og det Gamle Testamentet i utdrag. De sentrale fortellingene formidles først og fremst som en viktig del av vår kulturarv. Det er store poetiske bilder som fortellingen om Paradiset, Kain og Abel, Josef og hans brødre osv. Disse fortellingene fremstår som urbilledlige moralske situasjoner og danner et godt grunnlag for samtale med elever og elevenes egen gryende tenkning. Elevene øver og fremfører et lite skuespill til juleavslutningen. "Paradisspillet" er et syngespill som handler om Adam og Eva og utdrivelsen av Paradiset.

Norsk

Norskundervisningen foregår både i hovedfagsperiode og i faste fagtimer. Det gir anledning til både fordypning av et tema, og jevn øvelse av ferdigheter. Den første grammatikkundervisningen kommer i en hovedfagsperiode og her møter barna språkets indre struktur. I løpet av året skal de læretre grunnleggende ordklasser: substantiv, verb og adjektiv. For forståelsens skyld kan de hete noe annet i begynnelsen, som tingord, gjøre-ord og beskrivende ord.

Lesing er et viktig øvelsesområde dette året. Elevene øver på å lese lengre tekster og bøker både på skolen og hjemme. Hovedtankenmed lese- og skriveøvelser er å oppnå i år større flyt og sikkerhet i skriving og lesing. Elevene vil også begynne å skrive egne tekster og etter diktat.

Løkkeskrift får de lære dette året.  Innlæringen understøttes også av øvelser i både formtegning med border og i håndarbeid med hekling.

Noen norsktimer blir viet til muntlige bokanmeldelser.

Regning

Mål og vekt er et nytt aspekt av det matematiske dette året.  De gamle målene, som ligger nærmest mennesket, presenteres først. Derfor begynner vi med det helt nære, de gamle måleenhetene som forholdt seg til kroppen. Fot, favn alen og tomme er alle slike. Elevene bruker således seg selv som utgangspunkt og kommer etterhvert frem til det praktiske i standardiserte måleenheter. Gjetting og overslag er viktig før den konkrete målingen tar til. Dette for å oppøve virkelighetssansen.  Til slutt kommer vi til de standardiserte målenhetene, som passer godt for trinnet mht til utvidet tallforråd. Regning med de fire regningsartene fortsetterfra fjoråret, så de holdes ved like og øves med større tall.  Regning med oppstilling øves i alle regningsartene. Regning foregår både i hovedfag og faste fagtimer. Gangetabellene øves videre for å oppnå mestring og sikkerhet med hensyn til neste års tema innen matematikk.

Håndarbeid

Hekling er et nytt håndarbeidsinnlag dette året. Hekling er annerledes enn strikking blant annet fordi det er en nål for høyre hånd og tråden svinger seg i løkker ikke ulikt det å skrive løkkeskrift. Derfor lærer elevene dette i 4. klasse, som forberedelse og støtte til innlæringen av løkkeskriften i norskfaget. Håndarbeidsfaget knytter seg også opp til ur-yrkene, i den forstand at elevene kan lære å karde, spinne og veve av ull, og knytte fiskegarn. Små oppgaver i forhold til årstidene, årstidsfestene vil forekomme, samt små oppgaver inen matlaging på skolekjøkkenet.

Engelsk og tysk

Sanger, leker, vers og språkøvelser skal ivareta språkets melodi, intonasjon og rytme. I 4. klasse begynner elevene så smått på den skriftlige siden av det fremmede språket. Elevene får en arbeidsbok og i begynnelsen skrives kjent stoff som vers, sanger og enkelte gloser som de kjenner fra før.  I samarbeid med klasselærer lærer de ordklassene substantiv og verb. Enkle samtaler i klassen handler om de tingene som er nærmest barnet, kroppsskjema, klær, huset vårt, dets inndeling og innretting, årstidene og været. Etter en muntlig mal i forhold til setningsoppbygging av spørsmål og svar, kan de selv ta ansvar i dialogføringen. Stedspreposisjonene oben-unten-vorne-hinten osv. læres i bevegelsesmessig kontekst. Dialoger kan også innøves i små skuespill. Elevene øver det muntlig både i kor og enkeltvis.

Musikk

Inntil 4. klasse har elevene hatt blokkfløyte med pentaton-skala. I 4. klasse begynner de å spille på en c-fløyte. Det blir flere fingre og toner å forholde seg til, men det gir også større frihet i hva man kan spille. Sang er hele tiden en stor del av musikkerfaringen til elevene, den menneskelige stemmen er instrumentet nærmest oss selv. Frem til dette klassetrinnet har elevene først og fremst sunget enstemt. Nå arbeides det mer med sang i kanon. Det å kunne holde på sin egen stemme selv om andre synger en annen er en utfordring som passer dette trinnet godt. Elevene blir også introdusert for en helt annen type instrument dette året, nemlig et strykeinstrument, fiolin. De får oppleve en helt annen klang og bevegelser enn det de har erfart med blokkfløyten som de allerede er godt kjent med. Fiolinundervisningen foregår i små grupper på 4-5 elever i ca 20 min. hver uke.  Det kan gjerne også være folkedans i musikktimene, det understøtter både det musikalske og det bevegelsesmessige.

Maling

Det har vært mye fargeøvelser for elevene de første årene. I 4. klasse er de derfor godt kjent med fargene og hvordan de oppfører seg forskjellig. Dette året blir det flere motiver, hentet fra årstiden eller hovedfagsstoffet. Det legges vekt på den malende kvaliteten i motsetning til tegningen. I hovedfags periodene i 4. klasse er det noen emner som egner seg spesielt godt til maling som "Skapelsen" fra det gamle testamentet, og Lofotfiske. Årets temaer gir oss anledninger dette året til å  starte forsiktig medkonkrete motiver, men forbli i det maleriske, der det settes vekt på stemningen i bildet, fargeklangen osv.

Kroppsøving

Inntil dette årstrinnet har kroppsøvingen foregått i alle typer lekerog øvelser i de fleste fag, samt ved alle utendørsaktiviteter og faste turer. Dette året står gym som egen time på timeplanen. Styrke og koordinasjon gjennom ulike aktiviteter i ballspill, hoppeøvelser, slengtau, eller hinderløp får elevene prøve. Sunn konkurranse med enkle regler og orden, å kunne tape og å få oppmerksomhet, er viktig å lære. Mange aktiviteter kan utføres ute i terrenget, da har vi Hagabråten, vår flotte lille skog i nærområdet.

Hagebruk

Blant de eldste primære yrkene står bondeyrket sterkest dette året og danner grunnlag for å trekke inn en del andre. I den forbindelse får vi flere turer til Øverland gård på høstparten ogflere turer på vårparten. oppgavene på gården vil kretse rundt dyrking og bearbeidelse av det som vanligvis dyrkes her. Elevene sår korn, plukker epler, arbeider med planting av større planter, vending av kompost og flere større og mindre oppgaver relatert til bondeyrket.