Årsplan for 6. klasse

Hva er det, alt som vokser omkring oss. Det lever noe under føttene våre? Hva skjer gjennom årstidene med trærne? Hvorfor vokser noen planter bare på visse steder? En ekte dyptgående interesse oppstår gjerne ut fra undring, beundring og begeistring. I vår tid er en slik interesse for naturen vel viktigere enn noen gang.

Hovedfag

Fra myter til historie. Elevene blir i 6. klasse kjent med hovedtrekkene ved de klassiske høykulturene i India, Persia og Egypt. Disse presenteres hovedsakelig gjennom fortelling og myter fra de respektive kulturene. Vi tar et ekstra dypt dykk i den europeiske kulturens vugge; nemlig antikkens Grekenland. Elevene får en oversikt over den greske mytologien og hører om store tenkere som Sokrates, Platon og Aristoteles. Det blir lagt vekt på overgangen fra mytisk til historisk tid med dannelsen av bystatene Sparta og Aten, og utviklingen av demokratiet. Det blir også fortalt fra Odysseen.

I 6. klasse er det Nordens geografi som er et av emnene i hovedfagsundervisningen. Man kan se linjen fra den første geografiperioden i 5. klasse der det var de helt nære omgivelser det handlet om, til nå, hvor det er utvidet til vårt land og landene omkring oss. Det er det naturgeografiske som blir vektlagt. Vi ser på landenes egenart og på hvordan landene er føyd sammen. Elevene jobber individuelt og i grupper. Det blir en del gruppearbeid i denne perioden og ulike typer tekster skal elevene utforme. På den måten blir norskfaget også integrert her.    

Naturfag i 6. klasse tar for seg botanikk i to hovedfagsperioder. På høsten jobber klassen med sopp, lav og alger. Elevene får første observasjonsoppgaver i forhold til trær. Etter jul kommer en lengre periode der det arbeides med primitive planter som mose og bregner. Observasjonsoppgaven om trær videreføres i forhold til endringene en kan observere i ulike årstider. Elevene blir kjent med planterikets inndeling i familie, slekt og art og lærer spesifikt om rose- og liljefamilien. Vi ser på de ulike plantenes rot, stengel, blad og blomst og setter plantens utforming i sammenheng med elementene, landskapet og voksestedet. Undervisningsstoffet bearbeides i arbeidsbøker med tekst og tegninger. Nøyaktig gjengivelse av plantene vektlegges i tegningene. I malefaget kommer også til å ta opp mange av botanikkens emner til estetisk bearbeidelse.

Matematikken utfordrer ulike sider hos barnet som er i utvikling. På den ene siden er det tallene, på den andre er det bildet eller formen. Linjer flater og volum. Å la det vokse frem en matematisk forbindelse mellom tall og geometriske former, blir derfor en viktig pedagogisk nøkkel. I 6. klasse får elevene en hovedfagsperiode med frihåndsgeometri. Det gir et godt grunnlag for den videre progresjonen i faget. En mulig vei til å forbinde det konkrete med det abstrakte.

Blantde viktigste temaene finner vi regning med brøk og overgang til desimalbrøk. Aritmetisk regning blir utviklet videre ved å selvstendiggjøre ytterligere hoderegning og praktisk beregning og overslag med stadig tørre tall. Regler for avrunding blir også gjennomgått.

Norsk

Det undervises i norsk i to timer i uken og i to hovedfagsperioder. I hovedfagsperiodene skal klassen hovedsakelig arbeide med grammatikk (ordklassene) og utforming av tekst i ulike sjangre. I uketimene arbeides det med basisferdighetene i norsk: rettskriving, grammatikk og lesing av ulike typer tekster.

Muntlig norsk øves gjennom gjenfortelling, resitasjon, samtaler i full klasse og i grupper samt individuell fremleggelse av fagstoff som elevene har arbeidet med og forberedt. Norsk skriftlig øves i form av diktat, fri skriving og tekstskaping basert på undervisningsstoffet som formidles i hovedfagsperiodene. Elevene skal gjennom norskarbeidet bli kjent med ulike typer tekster som skjønnlitterære tekster, fagtekster, poesi, og annet.

Lesing blir vektlagt dette året og elevene blir i større grad kjent med vitenskapelige tekster og lære å utforme egnefagtekster i forhold til ulike hovedfagsperioder. Eleven skal også føre logg over leste bøker.

Engelsk og tysk

Mye av undervisningen er knyttet til samtale om dagligdagse ting, samt omkring tekster klassen leser i fellesskap og individuelt. Ordforråd knyttet til tekstene og temaer brukt i det muntlige arbeidet øves systematisk med gloseprøver og regelmessige diktater. Det blir lagt stor vekt på at elevene skal også øke sitt ordforråd. Innen grammatikken fortsetter bevisstgjøringen av ordklasser med fokus på uregelrette verb, verbets tider og preposisjoner. Å bygge egne setninger og formulere spørsmål og svar knyttet til tekster øves både skriftlig og muntlig. Om mulig innøves og fremføres et skuespill på engelsk eller tysk.

Kunst og håndverk

I dette faget kreves aktivitet på alle plan. Det må planlegges på forhånd. En må iaktta og vurdere arbeidet hele tiden. Man får nærkontakt med ulike materialer og hvordan de oppfører seg. verktøy får de også bruke, og erfare hvordan det virker og er utviklet for å hjelpe utføringen av spesielle oppgaver. Utholdenheten blir også utfordret og styrket i dette arbeidet. Elevene lærer å tenke både praktisk og estetisk, og når det er ferdig skal det duge i praksis. I 6.klasse utvides malefaget med at elevene prøver flere metoder (vått-i-vått, male på tørre ark, arbeide på samme blide i flere omganger - utvikle ett motiv). Elevene vil få anledning til å komme nærmere menneskeformen i modelleringsarbeidet,  det gjelder primært et menneskeansikt (arbeidet som utvikles i flere medier over tid og skal føre til en maske).  6.klasse arbeider også med enkelte prosjekter i forbindelse med høytider og årstider. Vi utforsker blant annet papiret som mediet (origami, utklipp, ulike konstruksjoner).

I håndarbeid får elevene i oppgave å strikke lue med mønster. De lærer å strikke på rundpinne og beregne maskeantall. De skal lære å strikke mønster med to tråder, felle av og feste tråder. Vrangmasker er også en ny ferdighet de skal tilegne seg. Den andre oppgaven dette året erå veve et skjerf. Elevene lærer å beregne og å renne en grindvev. De lærer å tre i vevskje og knytte frem veven. Så lærer de å veve, knytte frynser, vaske og børste opp skjerfet.

Tresløyd er et nytt fag på dette klassetrinnet. Elevene lærer om de forskjellige tresorter ved å gå ut i naturen. De velger seg et tre som de feller i skogen rundt skolen. Av treet kommer de til å lage mange gjenstander framover. Ved å sage til forskjellige tykkelser fra treet lager de sin egen treklubbe, et verktøy som de vil få bruk for resten av året. De velger ut emner til kroker og knagger som de former av stammer og greiner. Deretter skal de lage en tredukke utelukkende av forskjellige tykkelser i treets stamme og grener. Disse oppgavene gir elevene grunnleggende kunnskap i bruk av drill og bor, rasp, fil og pussepapir. De lærer også enkle og robuste låsemekanismer ved innbanking av trekiler og plugger. Elevene blir med dette bevisste på de store mulighetene og variasjonene som ligger i materialene fra ett enkelt tre. Videre lager vi diverse bruksgjenstander som isskrape til bil, pizzarullekniv og turkopp. De som arbeider raskt kan få ekstraoppgaver som armbånd og maracas.

Kroppsøving

Elevene har to timer gym hver uke. De jobber med kondisjon og utholdenhet gjennom lek, løping over lengre distanser og stafetter. I år skal elevene også jobbe med enkelte ballspillregler. Volleyball og basketball innføres dette året. Respektere regler for fair play er viktig. De må lære å kunne tape. De skal gjennomføre styrke og kondisjonsøvelser. Gjennomføre øvelser i apparater, på matter og i ribbevegg. Uteaktiviteter er skilek og aking, bruk av nærområdene og orientering.

Kor og musikk

Det undervises i musikk en time i uken. Elevene skal synge unisont og flerstemt, utføre rytmiske motiver for eksempel med klapping. De skal delta i å utforme og framføre små stykker med tale, sang, bevegelse og spill. Elevene skal fortsette å spille fløyte, flerstemt. De skal også få kjennskap til grunnleggende notekunnskap, noen musikkfaglige begrep som skala, intervall. Elevene får kjennskap til dur og moll, tonearter med et kryss og en b i forbindelse med nye grep på blokkfløyten. Flerstemmigsang og spill samt enkle arrangementer med rytmiske instrumenter blir en viktig del av arbeidet i musikkfaget dette året. Ved fremføring av sang ogmusikkstykker blir det lagt større vekt på kvaliteter i musikalsk uttrykk og dynamikk.

Religion

Gjennom hovedfagsperiodene i historie blir elevene kjent med religionsutøvelse, filosofi og etikk i det gamle India, Persia, Egypt og Grekenland samt gjennom fortellinger fra Jesu liv og virke. Utover dette favner religionstimen arbeidet i elevrådet, utforming av klasseregler og pleie av et åpent, trygt og inkluderende klassemiljø. Vi kommer til å ha samtaler omkring det å være barn i verden og ulike aspekter omkring det å leve sammen både i skolemiljøet, nærmiljøet og videre ut i samfunnet.

Jordbruk

Jordbruk i 6. klasse er naturlig knyttet til det som behandles i hovedfagsundervisningen. Både geologi og botanikk blir dermed naturlig å ta opp i praksis på Øverland gård.

Elevene vil bli kjent med kulturlandskapet rundt gården og hvordan det har dannet seg, og med diverse plantefamilier og utdype disse. Å lage urteprodukter til salg på julemarkedet kan også bli aktuelt.