Årsplan for 9. klasse

Dette er en kortfattet oversikt over hva som gjennomgås i hvert fag gjennom året. Det er en lokal læreplan basert på denne skolens tradisjoner. Lærerne utarbeider en slik plan hvert år, på grunnlag av Steinerskolenes læreplaner og kompetansemål.

Historie

De store omveltningene på 1600 og 1700 tallet i Europa og litt senere i Amerika står sentralt dette året. En hovedfagsperiode på tre uker tar for seg den industrielle revolusjon. Vi ser nærmere på noen av oppfinnelsene, og konsekvensene av innføringen av disse. Også handel og handelsformer, sosiale forhold og forholdet mellom by og land blir forandret. Tungindustri, veg- og jernbaneutbygging og trekanthandel blir tema for arbeid. En treukers periode går til den amerikanske revolusjon der kolonisering og slavehandel blir tema, samt Benjamin Franklin og uavhengighetserklæringen. En ny nasjon blir til, og nye ideer gir inspirasjon til Europa. I norgeshistorien blir unionstiden behandlet. Det opplyste enevelde og dansketiden. Kristian 4. og grunnleggelsen av norske byer. Norges råstoffer som tømmer, fisk, sølv og kobber. Tiden frem til 1814 og embetsmannsstyre.

Norsk

Det er 3 uketimer og 6 hovedfagsuker fordelt i to bolker i tillegg til skuespillet. Mye av det skriftlige stoffet hentes fra emner i historien. Her er det også mange biografier å gripe fatt i. Utenom det mer saklige og faktapregete må elevene øve seg i de mange ulike sjangrene av mer betraktende og stemningsbeskrivende øvelser. Mye lesing av skjønnlitterære verker. Grammatikken skal være på plass dette året. Også en god del arbeid med setningsanalyse. Muntlige fremleggelser blir også viktig. Vi vil se på språkutvikling i vårt eget land. Noen forfattere som Garborg, Kielland og Vinje vil vi ta grundigere for oss. Også sidemålet skal pleies og dyrkes gjennom eksempler fra poesi, prosa og grammatikk. Gjennom hele året øves resitasjon. Skuespillet i 2 uker er en meget god øvelse i språkforståelse og muntlig fremføring.

Matematikk

Matematikk undervises 3 timer per uke, og i en hovedfagsperiode a to uker. Hovedområder for undervisningen dette skoleåret er: tall og algebra, geometri, funksjonslære, algebra og likninger, måling, og statistikk og sannsynlighet. Områdene vil bli introdusert og bearbeidet i perioder, med lekser, prøver og innleveringer underveis. Vi bruker Grunntall 9, samt utarbeider elevene en egen bok og formelsamling i geometri. I arbeidet med algebra og likninger vil vi bruke DragonBox Algebra. I arbeidet med funksjoner vil vi benytte oss av GeoGebra.

Engelsk

Det undervises tre timer i uken. Det øves i lesing, dialoger og skriftlige bearbeidelser - undervisningen konsentrerer seg om en del originale tekster om perioden omkring den industrielle revolusjon i England og frigjøringskampen i USA. Arbeid med ”Jane Eyre”, med forfatterbiografi, foruten jobbing med selve teksten. Elevene leser i tillegg store deler av ”The Secret Diary of Adrian Mole aged 13 ¾” av Sue Townsend. Her leser elevene høyt, både forberedte og uforberedte tekster, i tillegg til ukentlige gloseprøver til tekstene. Elevene leser avsnitt hjemme, streket under vanskelige ord og gjenforteller handlingen i timene. I tillegg jobbes det med amerikansk historie, den amerikanske uavhengighetserklæringen og tekster om og av indianere. I grammatikken blir det repetisjon av verbtider, forskjellige ordklasser, fokus på preposisjoner, og øvelser i disse.

Tysk

Det undervises tre timer i uken. Timene innledes med resitasjon av dikt, språkøvelser/artikulasjonsøvelser og muntlig grammatikalske repetisjoner. I utvalget av prosatekster blir det tatt hensyn til elevenes språklige kunnskapsnivå. Tekstene blir både tilrettelagt og skrevet av lærer eller hentet fra ulike skolebøker for tysk ( eks. ”Los gehts”, hørespill fra NRK mm) med og uten supplerende tekst. Tematisk blir tysk historie som eks Berlin og byens deling etter 2. verdenskrig berørt. Det arbeides skriftlig og muntlig over en periode med et tema. Elevene har ukentlige skriftlige innleveringer. Etter hver periode blir det en prøve med oversettelse og grammatikk. Det øves mye på setningsoppbygging, setningsanalyse, bruk av kasus, ulike verb og verbale former. Det muntlige ordforrådet blir pleiet hver time.

Biologi

Biologi undervises i 9. klasse i en tre-ukers periode. Hovedtrekkene i menneskets anatomi beskrives med vekt på det funksjonelle eller prosessuelle, konsentrert om skjelettets og muskulaturens oppbygning. Ulike knokkelformer og ledd, deres former og funksjoner, beskrives i sammenheng med tilhørende muskelsystemer og i deres forhold til nervesystem, kretsløp og stoffskiftefunksjonene, med det mål å få frem et helhetlig og differensiert bilde av menneskekroppen. Det er også nærliggende å trekke inn enkelte aspekter fra evolusjonen, med paralleller og polariteter til dyreriket.

Kjemi

I 9. klasse er hovedtema organisk kjemi. Vi begynner med motsatsen til forbrenningen, nemlig fotosyntesen. Videre fra dette går vi inn på karbonkjemien. Vi tar for oss alt fra sukkerartene til cellulose. Videre kommer vi nå inn på næringsstoffene. Her kommer vi inn på karbohydrater som et næringsstoff, samt de andre hovednæringsstoffene, som proteiner og fettstoffer. Vi viderefører også noe av stoffet fra i fjor, når det gjelder syre og base, og gasser. Her lager vi bl.a. CO2 og knallgass.

Fysikk

Hovedtema dette året blir elektromagnetisme. Vi begynner å se på naturen. Lyn og torden. Statisk elektrisitet blir behandlet. Vi ser på ulike stoffer, om de leder strøm eller ikke. Biografiene om Galvani og Volta blir behandlet. Videre går vi inn i magnetismens verden. Dette tema blir avsluttet med å se på elektromagneten. Dette leder inn på motoren og elektormotoren. Avslutningsvis ser vi på hvordan forbrenningsmotoren virker.

Religion

Religion undervises i to hovedfagsperioder, samt en time i uken, annenhver uke (delt med klassens time) Det vil være et mål for perioden å gi elevene en innføring i de største verdensreligionene. Samtalen vil stå svært sentralt. I tillegg vil det være naturlig å ta opp religiøse og medmenneskelige sider i historieundervisningen.

Drama

På dette klassetrinnet fremføres gjerne et større spill. Valg av stykke kan variere, og det kan gjerne være en humoristisk klassiker, og det naturlige repertoar kan spenne fra middelalderspill til moderne skuespill. Utenom selve skuespilløvelsen deles også elevene inn i grupper som; scenegruppe, kostymegruppe og kulissegruppe. Teaterstykket øves i hovedfag en uke, og så en hel uke med øving. Utenom skoletid blir også en helg pluss en kveld tatt i bruk til øvelse og forberedelse til stykket. Perioden avsluttes med en skoleforestilling og forestillinger på Julemarkedet.

Gymnastikk

Elevene har to timer gym hver uke. De jobber med kondisjon og utholdenhet gjennom lek, løping over lengre distanser og stafetter. I år skal elevene fortsatt jobbe med ballspillregler, som de må beherske. Elevene jobber med øvelser som forbedrer ferdigheter i basketball og volleyball.  I tillegg til legges det vekt på samarbeid i ballspill. Om vinteren skal det fortsatt jobbes med smidighet gjennom turnøvelser. 3000-meter, og kast liten ball gjøres hvert halvår.

Klassens time/ elevrådsarbeid

Elevene skal blant annet øve seg i å ta opp aktuelle saker som angår klassen og miljøet. Øvelsen kan bestå i å gjennomføre en diskusjon hvor målet er å komme fram til en konklusjon. Her kan også saker som er kommet fram i skolens elevråd forberedes. Klassen har en forslagskasse hvor alle kan komme med saker som de ønsker skal kunne behandles i kl. time. Gjennom året vil det være en del faste innslag som vil ta mye av tiden, så som vinterball, skitur og lignende. Elevene kan også få be om å være alene uten lærer i en del av timen. Klassen har to representanter i elevrådet. Disse personene er viktige i forberedelsene til klassens time.

Arbeidsuke

I en uke vil elevene bli utplassert i en bedrift eller et firma. Meningen er at elevene skal få et innblikk i hvordan arbeidslivet er. Dette er ikke et lønnet arbeid, og vi skal bearbeide uken i en uke med utdanningsvalg i uke 7. Arbeidsuken er i uke 6 (2 - 6. februar).

Eurytmi

I toneeurytmien skal elevene kunne videreutvikle hørselssansen/ lytteevnen. Det påbegynte arbeidet i 8. klasse med å omsette musikkens varierte uttrykk til et samsvarende bevegelsesuttrykk hva rytme, melodi og frasering angår, fortsetter. Likeså fokuseres det på evnen til å ta ansvar for en felles produksjon gjennom det faglige samarbeidet i koordinering av formene og det musikalske bevegelsesuttrykket. Elevene arbeider med ulike skalaer og intervaller. Både arbeidet med intervaller og forskjellen mellom dur og moll intensiveres. Elevene skal kunne orientere seg i rommets ulike dimensjoner og retninger og klare raske skift fra en retning inn i en annen. Den over lengre tid påbegynte prosessen med å oppnå forståelsen for god bevegelseskvalitet, fortsetter. Oppgaven med å kunne beherske mer kompliserte koreografiske utfordringer både i lyd- og toneeurytmi i forhold til ulike sjangre (humoristisk- dramatiske og lyriske sekvenser) blir pleiet videre. Etter jul og frem til karneval velges et friere bevegelsesuttrykk. Den store faglige fremføringen er lysfesten før jul.

Rulleringsfag

Disse fagene går 2 x 2 timer i uka og det rulleres gjennom hele året. Klassen er delt i to grupper.

Musikk

Elevene skal få kjennskap til instrumentene som brukes i stryke og blåseensembler. De skal lære om noen sentrale komponister og skrive særoppgave om en komponist innen klassisk musikk. Elevene skal få lytte til klassisk musikk tilknyttet oppgaven. Vi skal ha samtaler om musikk fra antikken til wienerklassisismen, både som kulturuttrykk og som underholdning og forbruksvare. Elevene skal delta i fremføring av sang og spill med gitar, lære enkel harmonisering, sanger med tre grep. De skal fremføre sanger og viser fra eldre til nyere tid.

Skolekjøkken

Elevene har skolekjøkken 3 timer annenhver uke gjennom hele året. Det samarbeides tverrfaglig med andre fag, og da særlig kjemi som dette året behandler næringsstoffene. Vi skal gå gjennom karbohydrater, proteiner, fett og mineraler. Elevene skal kunne forbinde disse næringsstoffene med sin hverdagsmat, men først og fremst er faget praktisk, og gir mye erfaring med matlaging. Maten blir sunn, laget fra grunnen, den blir smakfull og også noe for øyet. Forberedelser, rydding og vask er også en del av ferdighetene som skal øves.

Håndarbeid søm, rulleringsfag

Det er en 4 ukers og en 6 ukers periode med søm. Planlegge en søm oppgave, tegne mønster på papir, overføre dette til tekstil/lær/ull etc. og utføre oppgaven ved bruk av riktig verktøy. Øve forståelsen av sammenhengene i hva som må til for å lage en god bruks gjenstand. I år lager vi et handlenett/tøyveske.

Metallsløyd, rulleringsfag

Det undervises i metallsløyd i periode på 6 uker i delt klasse. Eleven får først en kort innføring i tinnets egenskaper og bruksområder. I perioden blir det lagt vekt på å sette de inn i riktig verktøybruk. Elevene skal lage en tinnskje med utgangspunkt i en ca. 2mm tykk tinnplate. Først skal de sage ut skjeen i et helt stykke og elevene utformer skjeen selv innenfor en rimelig grense. Skjebladet blir formet i en treskål. Tinn er et bløtt materiale så det er viktig å forsterke de svake delene; derfor blir overgangen fra blad til hank banket krum på tvers av lengderetningen. Hankens øverste del blir slått til ønsket form. Skjeen blir filt, smerglet og pusset til slutt. Elevene skal drive ut en kopperskål med hjelp av kulehammer. Skålen skal pusses med fil og smergelduk.

Maling og tegning

Det tegnes og illustreres i mange timer og i mange fag relatert til det stoffet som behandles. I de rene tegne/maletimene kan vi gå litt mer vitenskapelig til verks og se på perspektiv, skyggelegging og lyslegging. Så oppgaven må være å forene det skjønne med det teknisk riktige. Oppgavene kan hentes fra matematikkens platonske legemer eller fra historiens mer stemningsskapende bilder. Skiktmaling med farger eller sort hvitt og avtegningsoppgaver av modeller. Faget går som rulleringsfag i periode på 8 uker.

Data

Vi gjør øvelser i bruk av tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy og bilderedigering. Personvern, nettvett og rettigheter på nett er et tema som tas opp til samtale og drøftes underveis. Programmering vil øves på ulike måter, ved bruk av programmet Scratch, og vi tar opp tråden fra forrige skoleår med Kodu game lab. Vi vil også øve på ergonomisk riktig bruk av tastaturet - med terping på touch-metoden.