Søke om permisjon

Når det er forsvarlig, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to uker. Ved vår skole er det klasselærer som kan gi fritak for inntil 3 dager. Permisjoner på mer enn 3 dager må det søkes om, og det må fattes et enkeltvedtak av daglig leder.
Ved fravær ut over 14 dager må eleven etter reglene meldes ut av skolen. I slike tilfelle vil eleven normalt få plassen tilbake etter permisjonstiden. Bruk skjemaet under ved søknad om permisjon utover 3 dager:

 
Eleven(e)s navn og klassetrinn
Fra og med dato Til og med dato